Connect socket thất bại.

Để đảm bảo trang hoạt động ổn định. Vui lòng reload trang!

{{ 'notification.TOKEN_NOTIFY' | translate }}

{{ 'notification.DESCRIPTION_TOKEN_WILL_BE_EXPIRE' | translate }}{{ timeExpires | date: 'hh:mm:ss dd/MM/yyyy' }}{{ 'notification.DESCRIPTION_TOKEN_EXPIRED' | translate }}

{{ 'notification.GO_TO_REFRESH_TOKEN' | translate }}

{{ 'notify_update.UPDATE_LAYOUT' | translate }}